تامین ماسه ریخته گری

کد ماسه: D11

اندازه دانه:0.70 - 1.40 میلیمتر

اطلاعات بیشتر سفارش آنلاین
کد ماسه: D1

اندازه دانه: 2.5 -1 میلیمتر

اطلاعات بیشتر سفارش آنلاین
کد ماسه: D2

اندازه دانه :2 - 4 میلیمتر

اطلاعات بیشتر سفارش آنلاین
کد ماسه: D3

اندازه دانه:3 - 5 میلیمتر

اطلاعات بیشتر سفارش آنلاین

© Copyright 2019. All rights reserved.