تامین ماسه ریخته گری

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری - بهمن 98

مجمع عمومی فوق العاده شرکت در روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 راس ساعت 14 در محل : تهران - همت غرب - بعد از اشرفی اصفهانی - بلوار عدل - ابتدای بلوار - مرکز همایش طهران ، با دستور جلسه افزایش سرمایه تشکیل خواهد شد.
از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل آید، در مجمع فوق حضور بهم رسانند.
هیات مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری

.


© Copyright 2019. All rights reserved.