تامین ماسه ریخته گری

مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398

بر اساس آگهی منتشر شده در سامانه کدال، در خصوص مجمع عمومی فوق العاده در محل سالن مرکز همایش طهران واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار عدل برگزار گردید

.
سرویس عکس:
مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 2 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 3 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 4
مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 5 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 6 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 7 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 8
مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 9 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 10 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین ماسه ریخته گری بهمن ماه سال 1398 11
© Copyright 2019. All rights reserved.