تامین ماسه ریخته گری

فرا رسیدن سال ۱۳۹۹ و نوروز باستانی بر همه‌ی شما عزیزان مبارک !


سال و فال و مال و حال

و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خُرّم فال نیکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

شروع سال ۱۳۹۹ و فرا رسیدن نوروز باستانی بر همه‌ی شما عزیزان مبارک

شرکت تامین ماسه ریخته گری

.


© Copyright 2019. All rights reserved.