تامین ماسه ریخته گری

اهم مباحث مطروحه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین ماسه ریخته گری

تاریخ برگزاری مجمع 1399/05/15 - برای واضح شدن صدای ویدئو از اسپیکر استفاده نمایید.


© Copyright 2019. All rights reserved.