تامین ماسه ریخته گری

نرخ حمل سلیس - نیمه دوم 1399

انجمن صنفی موسسات و شرکتهای حمل و نقل شهرستانهای فیروزکوه و دماوند، نرخ حمل نیمه دوم سال، را به فایل پیوست اعلام نمود :

.
سرویس عکس:
نرخ حمل سلیس  - نیمه دوم 1399 1 نرخ حمل سلیس  - نیمه دوم 1399 2 نرخ حمل سلیس  - نیمه دوم 1399 3
© Copyright 2019. All rights reserved.